23 d'octubre del 2010: Accions a tot el món
Amsterdam, Ankara, Bangkok, Barcelona, Berlín, Bogotá Bolonya, Brusel·les, Buenos Aires, Caracas, Compostela, Ciutat del Cap, Ciutat de Mèxic, Donostia, Gaborone Botswana, Gasteiz, Granada, Guayaquil, Istanbul, Jaén, Lima, Lisboa, Madrid, Managua, Manila, Mumbai, Murcia, Nova York, Paris, Quito, Salta, San Francisco, San Salvador, Santiago de Xile, Valencia, Zaragoza, Zona Central de Xile, Zona Nord de Xile.

07/09/2008

Manifestació de lluita Transsexual, Transgènere i Intersexual del 2008


Canvi de dia de la FESTA Trans:
Divendres, 10 d'octubre a Can Vies (C/Jocs Florals, 42)
------------------------------------------------

MANIFEST

Per segona vegada, activistes trans i intersex d’aquesta ciutat hem decidit sortir al carrer per a visibilitzar les violències que viu el nostre col∙lectiu, la precaritat i la vulnerabilitat en les que vivim, però sobretot per a denunciar públicament una vegada més la psiquiatrització de les identitats trans i les greus conseqüències de l’anomenat “trastorn d’identitat sexual o de gènere” (TIG).

Aquesta manifestació s’emmarca en una jornada de lluita que té lloc a diverses ciutats europees: A Corunha, Barcelona, Bilbo, Brusel.les, Donosti, Gasteiz, Lisboa, Madrid, Paris i Saragossa.

Per a controlar les identitats de gènere no‐normatives i normalitzar aquests cossos i comportaments, les institucions governamentals disposen de mecanismes com ara la institució mèdico‐psiquiàtrica. Motivada per interessos estatals, religiosos, econòmics i polítics, aquesta treballa sobre els cossos de les persones emparant i reproduint un binomi que pressuposa un cos i un comportament específic segons se’ns cataloga com a homes o dones. Per a legitimar el binomi cal doncs invisibilitzar i patologitzar totes les altres opcions que existeixen. Si invisibilitzar suposa intervenir els nadons intersex ( nascuts amb genitals ambigus funcionals ) amb violents tractaments normalitzadors així es farà, per tal d’esborrar la possibilitat d’aquests cossos i vetar l’existència de les diferències.

La transsexualitat i la intersexualitat són definitivament processos mèdics de normalització binària. I amb la nostra resistència a aquests processos resistim també a ser transsexuals o intersexuals, en el sentit en que en cap cas no responem a la definició psiquiàtrica. No acatem cap catalogació, etiqueta o definició que ens vingui imposada per part de l’ institució mèdica.

Actualment la transsexualitat és considerada un “trastorn d’identitat sexual”, patologia mental classificada a la CIM‐10 (Classificació Internacional de Malalties de la Organització Mundial de la Salut) i al DSM‐IV‐R ( manual diagnòstic i estadístic de malalties mentals de l’Associació de Psiquiatria Nord‐Americana). Aquestes classificacions són les que guien els i les psiquiatres de tot el món a l’hora de fer els seus diagnòstics.
Ara fa dos anys va començar la revisió del DSM‐IV‐R, una classificació que determina també els canvis en la llista de malalties de la OMS. En aquests darrers mesos s’han fet públics els noms dels psiquiatres que decidiran el futur del trastorn d‘identitat sexual.

Al capdavant del grup de treball sobre el TIG es troben el Dr.Zucker (director del grup de treball), el Dr. Blanchard i el Dr. Bailey, entre d’altres. Aquests psiquiatres, que son coneguts per utilitzar teràpies reparatives de reconducció a homosexuals i transsexuals i que estan vinculats a clíniques de nens intersexuals, proposen no només no retirar el trastorn sinó ampliar el seu tractament als nens que presentin comportaments de gènere no‐normatius i aplicar‐los teràpies reparatives d’adaptació al rol
d’origen. En aquest sentit el moviment trans nord‐americà ha fet una crida per a que aquests psiquiatres siguin expulsats de la revisió del DSM.

La patologització de la transsexualitat sota el « trastorn d’identitat sexual » és un gravíssim exercici de control i normalització. El tractament d’aquest trastorn es porta a terme a l’Hospital Clínic de Barcelona i a tantes altres Unitats d’Identitat de Gènere del món. Aquesta avaluació psiquiàtrica obligatòria suposa un control setmanal de la nostra identitat de gènere a través teràpies de grup i familiars i tota mena de processos denigrants que vulneren els nostres drets. A l’Estat espanyol, qualsevol persona que vulgui canviar el seu nom en la seva documentació o modificar el seu cos amb hormones o operacions ha de passar obligatòriament per una consulta psiquiàtrica.

Ens adrecem directament a la classe política catalana i a la de l’Estat espanyol, la nostra demanda és clara: ‐ Reivindiquem el dret de canviar el nostre nom en els nostres documents oficials sense haver de passar cap avaluació mèdica ni psicològica. I exigim la derogació de l’art.54 de la llei de Registre Civil que diu que cap ciutadà pot posar‐se un nom que “indueixi a error sobre el seu sexe”. Pensem fermament que l’Estat no hauria de tenir cap competència sobre els nostres noms, els nostres cossos i les nostres identitats.

‐ Fem nostres les paraules del moviment feminista en la lluita pel dret a l’avortament i el dret al propi cos, reivindiquem el nostre dret a decidir lliurament si volem o no modificar els nostres cossos i poder dur a terme la nostra elecció sense impediments burocràtics, polítics ni econòmics. Volem que el sistema sanitari català es posicioni davant del trastorn d’identitat sexual i replantegi el seu programa d’atenció sanitària a la transsexualitat fent de l’avaluació psiquiàtrica una opció voluntària. Exigim també l’aturada de les operacions a nadons intersex.

‐ Denunciem l’extrema vulnerabilitat i les dificultats en l’accés al mercat laboral del col∙lectiu trans. Exigim que es garanteixi l’accés al món laboral i la posada en marxa de polítiques específiques per acabar amb la marginació i discriminació del nostre col∙lectiu. Exigim a més, condicions de salut i de seguretat en el desenvolupament del treball sexual i la fi de l’assetjament policial d’aquestes persones i del tràfic sexual. ‐ Aquesta situació de vulnerabilitat s’accentua en el cas de les persones trans immigrades , que arriben al nostre país fugint de situacions d’extrema violència. Exigim la concessió immediata d’asil polític en aquests casos alhora que reivindiquem la plena equiparació de drets de les persones immigrants.

‐ Alhora que cridem que no som víctimes sinó essers actius i decisoris de la pròpia identitat, volem recordar també totes les agressions, els assassinats i també els suïcidis de les persones trans a conseqüència de la transfòbia. Assenyalem el sistema com a culpable d’aquestes violències. El silenci és complicitat.

Per tot això, els activistes trans de Lisboa, Madrid, Donosti, Bilbo, A Corunha, París , Brusel.les i Barcelona exigim:

‐ La retirada del TIG dels manuals internacionals de diagnòstic.
‐ La retirada de la menció de sexe dels documents oficials
‐ L’abolició dels tractaments de normalització binària a persones intersex
‐ El lliure accés als tractaments hormonals i a les cirurgies (sense la tutela psiquiàtrica)
‐ La prevenció de la transfòbia: el treball per la formació educativa i la inserció laboral de les persones trans

Dient que no son ni homes ni dones volem demostrar que el binomi home‐dona i totes les diferencies que s’atribueixen als gèneres masculí i femení son construïdes i poden ser qüestionades. I que quan la medicina i l’Estat ens defineixen com a trastornats posen en evidencia que les nostres identitats, les nostres vides trastornen el seu sistema. Per això diem que la malaltia no és en nosaltres sinó en el binarisme de gènere.
Ni homes ni dones, el binarisme ens emmalalteix!


----------------------------------

MANIFIESTO

Por segunda vez, activistas trans e intersex de esta ciudad hemos decidido salir a la calle para visibilizar las violencias que vive nuestro colectivo, la precariedad y la vulnerabilidad en las que vivimos, pero sobre todo para denunciar públicamente una vez más la psiquiatrización de las identidades trans y las graves consecuencias del llamado “trastorno de identidad sexual o de género” (TIG).

Esta manifestación se enmarca en una jornada de lucha que tiene lugar en diversas ciudades europeas: A Corunha, Barcelona, Bilbo, Bruselas, Donosti, Gasteiz, Lisboa, Madrid, Paris i Zaragoza.

Para controlar las identidades de género no‐normativas y normalizar estos cuerpos y comportamientos, las instituciones gubernamentales disponen de mecanismos como por ejemplo la institución médico‐psiquiátrica. Motivada por intereses estatales, religiosos, económicos y políticos, esta trabaja sobre los cuerpos de las personas amparando y reproduciendo el binomio que presupone un cuerpo y un comportamiento específico según se nos catalogue como hombres o mujeres. Para legitimar el binomio hace falta invisibilizar y patologizar todas las otras opciones que existen. Si invisibilizar supone intervenir a recién‐nacidos intersex (nacidos con genitales ambiguos funcionales) con violentos tratamientos normalizadores así se hará, con tal de borrar la posibilidad de estos cuerpos y vetar la existencia de las diferencias.

La transexualidad y la intersexualidad son definitivamente procesos médicos de normalización binaria. Y con nuestra resistencia a estos procesos resistimos también a ser transexuales o intersexuales, en el sentido en que en ningún caso responden a la definición psiquiátrica. No acatamos ningún tipo de catalogación, ni etiqueta, ni definición que se nos imponga por parte de la institución médica.

Actualmente la transexualidad se considera un “trastorno de identidad sexual”, patología mental clasificada en el CIE‐10 (Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud) y en el DSM‐IV‐R (manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales de la Asociación de Psiquiatría Norte‐americana). Estas clasificaciones son las que guían a los y las psiquiatras de todo el mundo a la hora de hacer sus diagnósticos.

Hace dos años empezó la revisión del DSM‐IV‐R, una clasificación que determina los cambios en la lista de enfermedades de la OMS. En estos últimos meses se han hecho públicos los nombres de los psiquiatras que decidirán el futuro del trastorno de identidad sexual.

Al frente del grupo de trabajo sobre el TIG se encuentran el Dr.Zucker (director del grupo de trabajo), el Dr. Blanchard y el Dr. Bailey, entre otros. Estos psiquiatras, que son conocidos por utilizar terapias reparativas de reconducción a homosexuales y a transexuales y que están vinculados a clínicas de niñ@s intersexuales, proponen no solo no retirar el trastorno sino ampliar su tratamiento a los niños que presenten comportamientos de género no‐normativas y aplicarles terapias reparativas de adaptación al rol de origen. En este sentido el movimiento trans norteamericano ha hecho un llamamiento para que estos psiquiatras sean expulsados de la revisión del DSM.

La patologización de la transexualidad bajo el “trastorno de identidad sexual” es un gravísimo ejercicio de control y normalización. El tratamiento de este trastorno se lleva a cabo en el Hospital Clínico de Barcelona y en tantas otras Unidades de Identidad de Género del mundo. Esta evaluación psiquiátrica obligatoria supone un control semanal de nuestra identidad de género a través de terapias de grupo y familiares y todo tipo de procesos denigrantes que vulneran nuestros derechos. En el Estado español, cualquier persona que cambiar su nombre en su documentación o modificar su cuerpo con hormonas o operaciones debe de pasar obligatoriamente por una consulta psiquiátrica.

Nos dirigimos directamente a la clase política catalana y del Estado español, nuestra demanda es clara:
‐Reivindicamos el derecho a cambiar nuestro nombre en nuestros documentos oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica. Y exigimos la derogación del artículo 54 de la ley de Registro Civil que dice que ningún ciudadano puede ponerse un nombre que “induzca a error sobre su sexo”. Pensamos firmemente que el Estado no debería de tener ninguna competencia sobre nuestros nombres, nuestros cuerpos y nuestras identidades.

‐ Hacemos nuestras las palabras del movimiento feminista en la lucha por el derecho al aborto y el derecho al propio cuerpo, reivindicamos nuestro derecho a decidir libremente si queremos o no modificar nuestros cuerpos y poder llevar a cabo nuestra elección sin impedimentos burocráticos, políticos ni económicos. Queremos que el sistema sanitario catalán se posicione frente al trastorno de identidad sexual y replantee su programa de atención sanitaria a la transexualidad haciendo de la evaluación psiquiátrica una opción voluntaria. Exigimos también el cese de las operaciones a recién‐nacidos intersex.

‐ Denunciamos la extrema vulnerabilidad y las dificultades en el acceso al mercado laboral del colectivo trans. Exigimos que se garantice el acceso al mundo laboral y la puesta en marcha de políticas específicas para acabar con la marginación y la discriminación de nuestro colectivo. Exigimos, además, condiciones de salud y seguridad en el desarrollo del trabajo sexual y el fin del asedio policial a estas personas y del tráfico sexual.

‐ Esta situación de vulnerabilidad se acentúa en el caso de las personas trans inmigradas, que llegan a nuestro país huyendo de situaciones de extrema violencia. Exigimos la concesión inmediata de asilo político en estos casos a la vez que reivindicamos la plena equiparación de derechos de las personas inmigrantes.

‐ A la vez que gritamos que no somos víctimas sino eres activos y decisorios de la propia identidad, queremos recordar también todas las agresiones, asesinatos y también los suicidios de las personas
trans a causa de la transfobia. Señalamos al sistema como culpable de estas violencias. El silencio es complicidad.

Por todo esto, los activistas de A Corunha, Bilbo, Barcelona, Bruselas, Donosti, Gasteiz, Lisboa, Madrid, Paris y Zaragoza exigimos:

‐ La retirada del TIG de los manuales internacionales de diagnóstico.
‐ La retirada de la mención de sexo de los documentos oficiales
‐ La abolición de los tratamientos de normalización binaria a personas intersex
‐ El libre acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías (sin la tutela psiquiátrica)
‐ La prevención de la transfobia: el trabajo para la formación educativa y la inserción laboral de las persones trans

Diciendo que no somos ni hombres ni mujeres queremos demostrar que el binomio hombre‐mujer y todas las diferencias que se atribuyen a los géneros masculino y femenino son construidas y pueden ser cuestionadas. Y que cuando la medicina y el estado nos definen como trastornados ponen en evidencia que nuestras identidades, nuestras vidas trastornan su sistema. Por eso decimos que la enfermedad no está en nosotros sino en el binarismo de género.

Ni hombres, ni mujeres, el binarismo nos enferma!